گزارش ذخیره

10 فعل معین را در انگلیسی یاد بگیرید: Could, Would, Should, Might


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٢٠ (١٢ ماه قبل)

00:00 مقدمه
01:52 افعال معین چیست؟
02:47 نحوه استفاده از افعال معین
05:26 امتحان

فرستادن