گزارش ذخیره

زمان های انگلیسی | حال کامل استمراری (در حال انجام دادن) و حال استمراری (در حال انجام)


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:33 حال استمراری (من انجام می دهم)
01:02 حال کامل استمراری (من انجام داده ام)
01:36 آیا این زمان ها قابل تعویض هستند؟
02:45 مورد خاص
03:21 مراقب افعال حالت باشید
04:15 گفتگو

فرستادن