گزارش ذخیره

سخنرانی گزارش شده | گفتار غیرمستقیم | گفتار مستقیم - بیانیه ها، سؤالات، دستورات


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٠٦ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 گفتار مستقیم
03:35 افعال گزارش
08:55 سوال

فرستادن