گزارش ذخیره

مفرد یا جمع؟ (اخبار، سریال، آمریکا و ...) | اشتباهات رایج در زبان انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/٢٦ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:02 محتوا
02:32 this, these, that, those
03:35 کلمه "news"
04:52 سایر کلمات پیچیده که به "s" ختم می شوند
06:53 امتحان نهایی

فرستادن