گزارش ذخیره

امتحان سریع: "been" یا "gone"


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٩ (٢ ماه قبل)

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
١ ماه قبل