گزارش ذخیره

THIS THESE THAT THOSE | نحوه استفاده و تلفظ در انگلیسی بریتانیایی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/٠٣ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:00 تلفظ
09:00 فاصله عاطفی

فرستادن