گزارش ذخیره

30 فعل عبارتی برای روال صبحگاهی شما


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٢٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:40 Roll out of bed
01:53 Wash my face
07:43 Get dressed
08:32 Pick up baby
09:09 Make tea
10:09 Whip up

فرستادن