گزارش ذخیره

پادکست صحبت كردن بهتر - چگونه سخنرانی خود را سازماندهی کنیم


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٣ (٦ ماه قبل)

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٥ ماه قبل