گزارش ذخیره

قیدهای فراوانی در تمام زمانهای انگلیسی | من همیشه انجام میدم!؟؟


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٢/٢٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 حال ساده
01:07 ماضی نقلی
01:41 گذشته ساده
02:08 گذشته کامل
02:35 زمان های آینده
03:02 حال / گذشته استمراری
03:47 کامل استمراری
04:01 مکالمه معمولی

فرستادن