گزارش ذخیره

5 اشتباه رایج زبان آموزان انگلیسی و نحوه رفع آنها


کانال انگلیسی با باب کانال انگلیسی با باب
١,٣٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:26 Ceiling در مقابل Roof
02:26 Thank you for your job
03:14 How are you going

فرستادن