گزارش ذخیره

وارونگی موضوع-فعل - درس گرامر انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٥/٠٩ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:12 وارونگی ها
02:53 وارونگی های رسمی
09:36 ورزش

فرستادن