گزارش ذخیره

چگونه مکالمات انگلیسی شگفت انگیزی داشته باشیم


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/٢٢ (٢ سال قبل)

01:40 نکته 1 تعریف
04:07 نکته 2 تغییر طرز فکر
06:17 نکته 3 گوش دادن فعال
08:00 عبارات نمونه
09:45 فرزندان
10:15 زبان بدن
14:02 نتیجه

فرستادن