گزارش ذخیره

به صحبت با ونسا خوش آمدید!


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/٣١ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:14 خوش آمدی
00:30 کتاب الکترونیکی رایگان

فرستادن