گزارش ذخیره

با استفاده از این درس گام به گام انگلیسی را روان صحبت کنید!


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/٢٢ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:28 طناب بازی
02:14 فشار
03:15 طول هجا
04:02 دو کلمه هجا
05:33 الگوهای ریتمیک
08:11 صدای R
10:14 صدا را مطابقت دهید
13:48 دوباره گوش کن
14:37 تمرین
15:52 نتیجه

فرستادن