گزارش ذخیره

ترتیب کلمات , موقعیت قیدها - درس انگلیسی (قسمت 2)


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٠/١٠/٢٤ (١٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:18 قید های تکرار
02:32 قیدهای فراوانی
03:35 قیدهای اخیر
06:50 قیدها در آغاز
08:43 قیدهای منفی

فرستادن