گزارش ذخیره

واژگان خود را بهبود ببخشید: نگویید OKAY


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٠٩ (١ سال قبل)

00:00 چرا باید استفاده از "okay" را متوقف کنید
01:52 "Okay" یا"OK"
02:18 چرا اینقدر از �okay� استفاده می شو
04:23 "okay" فاقد تعهد قوی است
05:01 "okay" فاقد احساس است
06:17 "okay" نشان نمی دهد که شما مجوز معتبر می خواهید
06:59 "okay" اجازه معتبر نمی دهد
07:23 "okay" نگرانی غیر ضروری ایجاد می کند
08:02 وقتی خوب است پاسخ دهید "I'm okay"
09:48 آزمون
13:02 این اشکالی ندارد.
13:34 Okaaaaaaay
14:36 Okay, okay.
14:43 quick okay
15:15 مشق شب

فرستادن