گزارش ذخیره

آیا می توانید از کلمه "TELL" استفاده کنید؟


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/٠١/١٨ (٨ سال قبل)

فرستادن