گزارش ذخیره

درخشش قرمز مرموز زمین، توضیح داده شد - زوئی پیرات


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٢٣ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:51 فتوسنتز
02:40 فلورسانس کلروفیل

فرستادن