گزارش ذخیره

چگونه در یک میخانه دوستان بریتانیایی پیدا کنیم! درس واژگان انگلیسی


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٢٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:53 مکالمه کوتاه
03:22 مطالعه
05:46 منافع
09:36 سرعت دوستیابی

فرستادن