گزارش ذخیره

یادگیری زبان انگلیسی به روش صحیح – صحبت کردن بهتر انگلیسی با MARRIAGE STORY | گفت و گوی انگلیسی!


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/٠٥ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:31 کل صحنه را تماشا کنید
01:06 تحلیل و بررسی
04:02 درخواست سریع
04:22 تجزیه و تحلیل
13:59 کلمات تاکیدی

فرستادن