گزارش ذخیره

واژگان انگلیسی: واژگان انتخاباتی! تمام واژگانی که برای فصل انتخابات نیاز دارید!


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/٢٢ (٢ سال قبل)

فرستادن

مکالمه انگلیسی | درس 1
مکالمه انگلیسی | درس 1
١٠ ماه قبل