گزارش ذخیره

نکاتی برای استفاده از زمان حال کامل در اسپیکینگ آیلتس | راهنمای گرامر کیث


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٢٣ (٣ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
01:21 حال کامل ساده
01:59 1. How Long
03:28 قالب حال کامل
05:38 For / Since
06:50 2. نتیجه حال
08:51 3. تجربیات زندگی
10:36 4. زمان ناتمام
13:27 حال کامل استمراری
14:25 1. چه مدت
16:24 قالب حال کامل استمراری
17:36 2. فعالیت موقت
20:48 3. نتیجه فعلی
23:03 یک کلمه یا هشدار

فرستادن