گزارش ذخیره

نوشتن ایمیل تجاری در انگلیسی - برای درخواست ها


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٨/٠٨/٢٤ (١٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:30 گرامر
05:51 سبک
08:35 لحن

فرستادن