درخشان بیاموزید

کانال درخشان بیاموزید

١٨٤,٠٠٠ دنبال کننده
٢٠١ ویدیو

همه ویدیوها

سیارک چیست؟
سیارک چیست؟
١١ ماه قبل
جنگ کره و ویتنام
جنگ کره و ویتنام
١١ ماه قبل
سنگ ها برای کودکان
سنگ ها برای کودکان
١١ ماه قبل
هلن کلر برای کودکان
هلن کلر برای کودکان
١١ ماه قبل
آن فرانک چه کسی بود؟
آن فرانک چه کسی بود؟
١١ ماه قبل
اختصارات برای کودکان
اختصارات برای کودکان
١١ ماه قبل
آب و هوا برای کودکان
آب و هوا برای کودکان
١١ ماه قبل
آهنرباها برای کودکان
آهنرباها برای کودکان
١١ ماه قبل
قوانین برای کودکان
قوانین برای کودکان
١١ ماه قبل
قرن بیستم برای کودکان
قرن بیستم برای کودکان
١١ ماه قبل
سیارات منظومه شمسی ما
سیارات منظومه شمسی ما
١١ ماه قبل
استنتاج برای کودکان
استنتاج برای کودکان
١١ ماه قبل
شهاب ها برای کودکان
شهاب ها برای کودکان
١١ ماه قبل
لندفرم ها برای کودکان
لندفرم ها برای کودکان
١١ ماه قبل
اصطلاحات برای کودکان
اصطلاحات برای کودکان
١١ ماه قبل
حشرات برای کودکان
حشرات برای کودکان
١١ ماه قبل
اسامی برای کودکان
اسامی برای کودکان
١١ ماه قبل
ایده اصلی برای کودکان
ایده اصلی برای کودکان
١١ ماه قبل
12...