درخشان بیاموزید

کانال درخشان بیاموزید

١٨٤,٠٠٠ دنبال کننده
٢٠١ ویدیو

همه ویدیوها

سیارک چیست؟
سیارک چیست؟
٢ ماه قبل
جنگ کره و ویتنام
جنگ کره و ویتنام
٢ ماه قبل
سنگ ها برای کودکان
سنگ ها برای کودکان
٢ ماه قبل
هلن کلر برای کودکان
هلن کلر برای کودکان
٢ ماه قبل
آن فرانک چه کسی بود؟
آن فرانک چه کسی بود؟
٢ ماه قبل
آب و هوا برای کودکان
آب و هوا برای کودکان
٢ ماه قبل
قوانین برای کودکان
قوانین برای کودکان
٢ ماه قبل
استنتاج برای کودکان
استنتاج برای کودکان
٢ ماه قبل
شهاب ها برای کودکان
شهاب ها برای کودکان
٢ ماه قبل
حشرات برای کودکان
حشرات برای کودکان
٢ ماه قبل
اسامی برای کودکان
اسامی برای کودکان
٢ ماه قبل
12...