امتیاز‌های مینا خلیلی

بازدید
١٦
امتیاز کل
٦٠٨
کل مدال ها
١١
طلا
٠
نقره
٠
برنز
١١
٥٨
×
١٠
=
٥٨٠
٣
×
=
٩
×
٢
=
١٨
٠
×
=
٠
٨
×
٢
=
١٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٠٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٥٨
×
١٠
=
٥٨٠
٣
×
=
٩
×
٢
=
١٨
٠
×
=
٠
٨
×
٢
=
١٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٠٨