امتیاز‌های ستاره قاسمی

بازدید
١٣
امتیاز کل
١٤٠
کل مدال ها
٥
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٥
١٣
×
١٠
=
١٣٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١٣
×
١٠
=
١٣٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤٠