امتیاز‌های مهراد هنرمند

بازدید
٣٢
امتیاز کل
٨٧٤
کل مدال ها
١٣
طلا
٠
نقره
٠
برنز
١٣
٨٣
×
١٠
=
٨٣٠
١
×
=
١٤
×
٢
=
٢٨
٠
×
=
٠
٩
×
٢
=
١٨
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٧٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٨٣
×
١٠
=
٨٣٠
١
×
=
١٤
×
٢
=
٢٨
٠
×
=
٠
٩
×
٢
=
١٨
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٧٤