تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یعنی چیزی دارای انرزی قطبی که باعث قطع جریان شده . .