نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

٣
نوع مدال

ثبت ١٠ دیدگاه

١
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١
نوع مدال

پرسش با حداقل ١,٠٠٠ بازدید

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١