امتیاز‌های Sh E

بازدید
١٧
امتیاز کل
٢٥١
کل مدال ها
٨
طلا
٠
نقره
٢
برنز
٦
٢٣
×
١٠
=
٢٣٠
٠
×
=
٠
١١
×
٢
=
٢٢
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٥١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٨
×
١٠
=
١٨٠
٠
×
=
٠
١١
×
٢
=
٢٢
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٢٠١

جزئیات امتیاز در بپرس

٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٠