تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

خیلی راحت، به سادگی

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

سرنوشت ساز

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

محیرالعقول

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تجدید قوا

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

سبک و سیاق

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اشخاص حقیقی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

برحق نگرانی برحق، نگرانی به جا : valid concern

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سند انعقاد قرارداد

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

برخورد انظباطی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٦

تعدیل نیرو

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

استخدام قراردادی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٣

برخی اوقات می توان �پیش پا افتاده� هم ترجمه کرد. مثلا: �an unremarkable moniker for something with such potential significance. . . . � عنوانی پیش پ ...

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آماج نهایی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٣

توان نظامی