مجتبی چرمچیان

مجتبی چرمچیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinterdependence١٨:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/١١به هم وابستگیگزارش
2 | 1
inscription١٧:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/١١لوح کتیبه متن نقر شده بر سنگگزارش
2 | 0
animal١٧:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/١١دام چهارپای اهلیگزارش
2 | 0
animals١٧:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/١١دام ها چهارپایان اهلیگزارش
0 | 1
for١٧:١٦ - ١٣٩٩/١٠/١١حاوی در بر دارندهگزارش
5 | 0
type site١٧:١٤ - ١٣٩٩/١٠/١١محوطه ی شاخص جایگاه ویژه مکان شاخصگزارش
0 | 0
type١٧:١٣ - ١٣٩٩/١٠/١١ویژهگزارش
5 | 0
with٠٠:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/١١بر اساسگزارش
5 | 1
POT١٩:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/١٠ظرف سفالی به عنوان کلمه ای مترادف با pottery هم به کار می رودگزارش
7 | 0
localizing populations١٢:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٠٩محدود بودن جوامع در یک ناحیه ی خاصگزارش
0 | 1
epigraphic evidence١١:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٩منابع مکتوب باستانی منابع مکتوب کتیبه های برجای مانده از دوران باستانگزارش
2 | 0
physical anthroppology٠٠:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٩انسان شناسی جسمانیگزارش
0 | 0
sloping horizon١٣:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٨لایه بندی مورب تشکیل لایه های زمین ساختی یا باستانی به صورت شیب دار نهشته گذاری موربگزارش
0 | 0
of necessity١٢:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٨به ناچارگزارش
0 | 0
widely applicable١٢:٤١ - ١٣٩٩/١٠/٠٨کاربردی ترگزارش
0 | 0
tightest١٢:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٨دقیق ترینگزارش
0 | 0
gross١٢:١٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٨نا کارآمدگزارش
0 | 1
chronological١١:٥٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٨گاهنگارانه وابسته به مطالعات گاهنگاری در رابطه با تعیین قدمت اشیاء و یافته های باستان شناختیگزارش
0 | 1
internal organization٠١:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٨تشکیلات داخلیگزارش
0 | 0
tribal quarter٠٠:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٨محله عشایرنشین محل برپایی سیاه چادرهای عشایرگزارش
0 | 0
tribal٠٠:٣١ - ١٣٩٩/١٠/٠٨عشایری ایلیاتی وابسته به اقوام کوچروگزارش
0 | 0
preserved١٩:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٧بر جای ماندهگزارش
0 | 0
identification١٣:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٧هویت سنجیگزارش
0 | 1
types١٨:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٦گونه هاگزارش
16 | 1
fundamental problem١٧:١٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٦مشکل اساسی مهمتری دشواریگزارش
0 | 0
typologically١٦:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٦به لحاظ گونه شناختی از نظر گونه شناختیگزارش
0 | 0
site to site١٤:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٦محوطه به محوطه ( منظور می تواند مقایسه ی دو محوطه با هم باشد )گزارش
0 | 0
it may be pointed out١٣:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٦شاید برخی به این نکته اشاره نمایندگزارش
0 | 0
ranges١٣:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٦انواع، گونه ها، دامنه هاگزارش
2 | 0
grass parameters١٣:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٦شاخصه های کلیگزارش
0 | 0
archaeologically٢١:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥با دید باستان شناختیگزارش
2 | 0
archaeological methodology٢١:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٥باستان شناسی روش شناختیگزارش
0 | 0
archaeological discoveries٢١:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٥یافته های باستان شناختیگزارش
2 | 0
archaeology of settlement٢١:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٠٥باستان شناسی محوطه استقراریگزارش
0 | 0
archaeological site٢١:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥محوطه باستانیگزارش
2 | 0
archaeologist٢١:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥باستان شناس فردی که از طریق بررسی و کاوش به بازسازی فرهنگ گذشتگان می پردازدگزارش
12 | 0
archaeological٢١:١٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٥باستان شناختیگزارش
7 | 0
archaeologic٢١:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٥عتیق هرگونه شیء که متعلق به گذشته های دور استگزارش
0 | 1
archaeology٢١:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥دانش باستان شناسیگزارش
14 | 0
certain٢١:١٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٥بخصوصگزارش
12 | 1
ethnographic١٩:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥قوم شناختیگزارش
5 | 0
epigraphic٢٣:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٤منبع مکتوب باستانیگزارش
0 | 0
dynamic involved١٩:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٤کلاف سردرگمگزارش
2 | 0