برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد فرزین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از تبار کلینتون، پیرو سیاست بیل کلینتون، هوادار کلینتون، از نژاد کلینتون. ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

2 در معنای مجازی : حریم
Crash sb's gate
حریم کسی را شکستن یا تجاوز کردن
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

3 قانع کننده ( در انجام کاری ) ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

4 Be an insult to sb's mind
باعث کدورت خاطر کسی شدن
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

5 تشریف آورردن (به طنز یا به احترام)
When you arrived here
وقتی تشریفت رو آوردی (محاوره ای)
وقتی تشریف آوردید (رسمی)
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

6 اصطلاح Don't you dare!
این کار را نکن!
حتی فکرشم نکن!
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

7 Not in that sense
معنی : نه از آن نظر
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

8 فکرش را از سرت بیرو کن، حتی فکرش را هم نکن ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

9 هر ساله ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

10 Slip back into : به عقب بر گشتن ، دوباره سراغ کاری که در گذشته انجام میشده رفتن.مثل:
Sliping back into old ways
یعنی برگشتن سراغ راه های اشتب ...
١٣٩٩/٠١/٢٢
|