امتیاز‌های Jules Dj

بازدید
٣٩
امتیاز کل
١,٦٧٦
کل مدال ها
٤٤
طلا
٠
نقره
١١
برنز
٣٣
١٤٣
×
١٠
=
١,٤٣٠
٩
×
=
-١٨
٤٥
×
٢
=
٩٠
١٨
×
=
-١٨
٢١
×
٢
=
٤٢
١٠
×
١٥
=
١٥٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٦٧٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١١
×
١٠
=
١١٠
١
×
=
٥
×
٢
=
١٠
٦
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١١٢

جزئیات امتیاز در بپرس

١٣٢
×
١٠
=
١,٣٢٠
٨
×
=
-١٦
٤٠
×
٢
=
٨٠
١٢
×
=
-١٢
٢١
×
٢
=
٤٢
١٠
×
١٥
=
١٥٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٥٦٤