نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کمیتی که اندازه ان با یک عدد حقیقی بیان میشود: اسکالر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
کمیتی که اندازه ان با یک عدد حقیقی بیان میشود: اسکالر
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خوردنی صبحانه: مربا
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
اثر چشم نواز از استاد فرشچیان: پنجمین های افرینش
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سرنوشته: عنوان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
سرنوشته: عنوان
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
از اعمال حجاج بین صفا و مروه: هروله
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
از اعمال حجاج بین صفا و مروه: هروله
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شهری در استا ن کرمان: رابر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
معادل فارسی اباژور: نورتاب . سایه بان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
معادل فارسی اباژور: نورتاب . سایه بان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
به هیچ وجه: اصلا
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
انواع تفنگ شکاری: یک لول . دولول
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ناشی و بی تجربه: نوکار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جانشین او: وی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اشنایی: معارفه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اشغال کردن: تصرف
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
اشغال کردن: تصرف
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
از دیگران به زشتی یاد کردن: بدگویی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
چهره نما: آینه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
از رشته های المپیکی که به تمرکز نیاز دارد: تیراندازی با کمان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
از رشته های المپیکی که به تمرکز نیاز دارد: تیراندازی با کمان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
تبه کار: اشرار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بهتان: افترا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گوریا: در زبان محلی لرستان به تالاب یا مرد ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
قیاسوند: از ایلات پهلوی ایران . فرزندان قیا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
گوشه ای از اواز ابوعطا: رامکلی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گوشه ای از اواز ابوعطا: رامکلی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دستگاه نهویه مطبوع مرکزی: هواساز
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نوبت بازی: داو
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نوبت بازی: داو
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
واضع و قابل شنیدن: رسا
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
رومان مشهوری از ارنست همینگو: تپه های سبز آفریقا
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
پارچه ای با خاصیت ارتجاعی: کشباف
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پارچه ای با خاصیت ارتجاعی: کشباف
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
اسلحه کوچک: هفت تیر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مرکب دان: دوات
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
واحد سطح: ار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
واحد سطح: ار
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کشیدن بعد از قهر: منت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قطب مثبت جریان برق: اند
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
قطب مثبت جریان برق: اند
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شهری در خراسان قدیم: مرو - سمرقند - بخارا - هرات - قندها ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
محتاج: نیازمند
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
محتاج: نیازمند
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شهر فراری: رم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مشتاق: آرزومند
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شهر خربزه: ورامین
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
وضعیت سخت: وخیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
معمولا هیچ کاره ا ست: همکاره
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
معمولا هیچ کاره ا ست: همکاره
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مایوس و دلسرد: نومید
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
زمین خشک و بایر: موات
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فرشته موکل بر زمین: زامیاد
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ا زا ثرهای معروف ناصر خسرو: سفرنامه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
انسجام: هماهنگ
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مسکن: آرام بخش
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پول حرام: ربا
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ازاد و اراسته: رها
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ازا نواع خط: سریانی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کنایه از فرد تنومند و قوی: چهارشانه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ازاد و رها: وارسته
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
رودی جاری در کردستان و اذربایجان غربی: زرینه رود
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
رودی جاری در کردستان و اذربایجان غربی: زرینه رود
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گم: ناپیدا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اعتراف کردن: اقرار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ا زنقاشان نامی ا یران: صادق بیرانی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ا زنقاشان نامی ا یران: صادق بیرانی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
جور: ستم
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
از اثرهای معروف ارزقی هروی: سندبادنامه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
از اثرهای معروف ارزقی هروی: سندبادنامه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دهان بند: فدام
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
دهان بند: فدام
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گردنکشی کردن: استکبار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گردنکشی کردن: استکبار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
برنج خرد شده: نیم دانه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
حرف تردید: یا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
رودی در کشور قزاقستان: سیردریا
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
رئیس طایفه: شیخ
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قسمتی ا ز معده گوسفند: شیردان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
از شهرهای یزد: ابرکوه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شهر مسلمان نشین هندوستان: حیدرآباد
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شهر مسلمان نشین هندوستان: حیدرآباد
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
عطر مایه: اسانس
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نیمکت مبلی: کاناپه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ا ز شهرهای ا ستان فارس: ارسنجان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
حیله گر حافظ: رند - رای
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
موجودات: کائنات
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ا ز شهرهای زنجان: خرمدره
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پایتخت کنیا: نایروبی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پایتخت کنیا: نایروبی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ا دویه هندی: کاری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نغمه خواب: لالا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
حرف استثناء: الا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
متنفر: بیزار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
متنفر: بیزار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فشارسنج: بارومتر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
از اثار محمود دولت ابادی: کلیدر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
از اثار سهراب سپهری: هشت کتاب
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مثل یکدیگر: همانند
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ماده ای طبیعی که از ذغال سنگ میگیرند: امونیاک
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ماده ای طبیعی که از ذغال سنگ میگیرند: امونیاک
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
متاع: کالا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بی مورد: نابجا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خاک نرم: گرد
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مردان سیاسی: رجال
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مردان سیاسی: رجال
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
روزگار: دهر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کلیسای تاریخی اصفهان: وانک
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری: مترسک سر جالیز
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری: مترسک سر جالیز
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مادر وطنی: مام
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دالکه: دالکه در زبان لکی مادر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
دالکه: دالکه در زبان لکی مادر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ژه ژوو: جوجه جوجه تیغی ( زبان لری )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
وراز: گراز
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خرولیی: کره الاغ
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شیخ مخو: شیخ مکان - شیخ ماخو :نام روستایی با ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شیخ مکان: برگرفته از نام شیخ محمد خان قیاسوند ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پاپیل: نام محلی شهر پلدختر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پل دختر: پل آناهیتا بر روی رودخانه کشکان . ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
دله: سگ ماده ای که تازه زایمان کرده . ( ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
صایقه: شب سرد زمستان بعد از بارش برف هنگام ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شو مه هی: شبی که ماه کامل است
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مله کوه: کوهی در شمال شهر پلدختر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کلماکره: غار باستانی در شمال غربی شهر پلدختر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
امام زاده شاهزاده احمد: مقبره امام زاده حضرت احمد ابن موسی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
غار کوگان: اولین جایی که اریو برزن راه را بر ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
بر اثر اضطراب و دلشوره رنج بسیار بردن: مردن و زنده شدن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
بر اثر اضطراب و دلشوره رنج بسیار بردن: مردن و زنده شدن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
سود و کارایی: فایده
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شهری در جنوب شرق اسپانیا: مورسیا
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دشت کم ارتفاء کمابیش هموار: جلگه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مشاور: رایزن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ایمنی: امنیت
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دشت کم ارتفاء کما بیش هموار: جلگه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
میز نسبتا بلند سخنرانی: تریبون
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
میز نسبتا بلند سخنرانی: تریبون
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نت مخمور: می
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کتابی از ماکسیم گورکی نویسنده روس: ارباب
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
بیماری ای با نام علمی کلرا: وبا
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
رودی در روسیه که به دریاکارا میریزد: ینیسیی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دارای شهرت بد: بدنام
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ستیزه جو: محارب
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ستیزه جو: محارب
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مجاز از هر چیز روشن و پاک: ائینه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کناره و حاشیه: لبه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
پروتئئن اصلی شیر: کازیئن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شبه جزیره ای در جنوب شرق اسیا: هندوچین
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شبه جزیره ای در جنوب شرق اسیا: هندوچین
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
من یاوو: در زبان لکی گاو ماده
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
بوسور: نوعی گیاه دارویی خاص که در مناطق کو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
که هوو: آبی ( لری )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
حوور: خورشید ( زبان لکی )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
حوورستان: جایی که خورشید طلوع میکند ( زبان لک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
حووراسان: جایی که خورشید غروب میکند ( زبان لک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
واحد ساختمانی بافت عصبی: نورون
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
منطقه ای در شمال ایتالیا: توسکانا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
منطقه ای در شمال ایتالیا: توسکانا
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
نبردی که هلن قهرمان ان شد: تروآ
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نبردی که هلن قهرمان ان شد: تروآ
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
نوعی بازی شبیه بیلیارد: اسنوکر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نام انگلیسی موز: بنان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
راه فرار: دررو
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
راه فرار: دررو
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شکلک: ادا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بله نجار: اره
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کنایه از یاری کردن: دست کسی را گرفتن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کنایه از یاری کردن: دست کسی را گرفتن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
از اثار معروف دقیقی: گشتاسپ نامه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
سریالی از فرید سجادی: بانو
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
یکتا: بیتا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
صداقت: روراستی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
اثری تاریخی در بوشهر: اتشکده خورموج
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اثری تاریخی در بوشهر: اتشکده خورموج
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ظرف غذاخوری: بشقاب
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش