سید علی موسوی اناری

سید علی موسوی اناری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfreshman١٦:٢٧ - ١٣٩٧/٠٤/٢٠دانش آموزان از چهارده سال تا هجده سال را در امریکاhigh school students میگویند که به صورت زیر نام گذاری می شوند: کلاس نهم=freshman سن چهارده _پانزده ... گزارش
156 | 0
to the right١٦:٢٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٠سمت راستگزارش
32 | 0
high school٢٣:٥١ - ١٣٩٧/٠٤/١٩دانش آموزان از چهارده سال تا هجده سال را در امریکاhigh school students میگویند که به صورت زیر نام گذاری می شوند: کلاس نهم=freshman سن چهارده _پانزده ... گزارش
198 | 1
watch your mouth١٥:٣٣ - ١٣٩٧/٠٤/١٩حرف دهنتو بفهم گزارش
122 | 0
dealing with١٣:٥٦ - ١٣٩٧/٠٤/١٩سرو کار داشتن با چیزی یا موضوعیگزارش
78 | 1