برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد ارشاد کوهی

محمد ارشاد کوهی عاشق آبادیس 😗😗😗😗😍😍😍😍😘😘😘😘😅😅😅

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کلیه درد😎 ١٣٩٨/١٠/٢١
|

2 Kity ١٣٩٨/١٠/٢١
|

3 درد واقعا شدید ١٣٩٨/١٠/٢١
|

4 درد ١٣٩٨/١٠/١٧
|

5 اسمم محمد ارشاده ولی ارشاد صدام میکنن ارشاد یعنی راهنمایی کننده /هدایت کننده ١٣٩٨/١٠/١١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 ache
• He has an ache in the back.
• او ( مذکر ) کمرش درد میکند.
١٣٩٨/١٠/١٧
|

2 patient
• The dentist's waiting room was filled with patients.
• اتاق دندان پزشک با بیماران کامل شده بود
١٣٩٨/١٠/١٤
|