محمد ارشاد کوهی

محمد ارشاد کوهی محمد ارشاد کوهی عاشق آبادیس 😗 😗 😗 😗 😍 😍 😍 😍 😘 😘 😘 😘 😅 😅 😅

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهkidney ache٢١:٠٧ - ١٣٩٨/١٠/٢١کلیه درد😎گزارش
0 | 0
دنیا٢١:٠١ - ١٣٩٨/١٠/٢١Kityگزارش
23 | 2
poqvgbchh١٧:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/٢١درد واقعا شدیدگزارش
0 | 0
palein١٥:٥٥ - ١٣٩٨/١٠/١٧دردگزارش
0 | 0
ارشاد١٩:٣٩ - ١٣٩٨/١٠/١١اسمم محمد ارشاده ولی ارشاد صدام میکنن ارشاد یعنی راهنمایی کننده /هدایت کنندهگزارش
32 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهache١٥:٥١ - ١٣٩٨/١٠/١٧
• He has an ache in the back.
او ( مذکر ) کمرش درد میکند.
21 | 0
patient١٤:١٢ - ١٣٩٨/١٠/١٤
• The dentist's waiting room was filled with patients.
اتاق دندان پزشک با بیماران کامل شده بود
32 | 7