مترجم فارسی ⇄ انگلیسی مترجم فارسی ⇄ عربی مترجم فارسی ⇄ ترکی مترجم فارسی ⇄ کردی مترجم فارسی ⇄ روسی مترجم فارسی ⇄ فرانسوی مترجم فارسی ⇄ آلمانی مترجم فارسی ⇄ ایتالیایی مترجم فارسی ⇄ اسپانیایی مترجم فارسی ⇄ ژاپنی

< دیکشنری

Rootlessامیر حسین ظهرابیان
سیگار
مرادی
ریشه ته وتو مثال طرف رو از بیخ زدمش
مثال درخت رو از بیخ بریدن
پریا
بوته ریشه خاس


نام نویسی   |   ورود