بررسی ربات

خواهشمند است برای ادامه بکارگیری از دیکشنری کد تصویری زیر را بنویسید: