پروستا گلاندین

دانشنامه آزاد فارسی

پروسْتا گلانْدین (prostaglandin)
گروهی از اسیدهای چرب مرکب در بدن. مانند مواد پیغام بر یا پیک بین یاخته ها عمل می کنند. تأثیرات این گروه عبار ت است از تحریک انقباض ماهیچه صاف، مثلاً انقباض زهدان (رحم) هنگام زایمان، تنظیم تولید اسید معده، و تعدیل فعالیت هورمونی. میزان بیش از حد پروستاگلاندین ممکن است باعث اختلالات التهابی، از جمله ورم مفاصل، شود. پروستاگلاندین مصنوعی در انسان و حیوانات اهلی حالت وضع حمل ایجاد می کند. تأثیر ضد درد موادی مثل آسپیرین به سبب عمل آن ها در جلوگیری از تولید پروستاگلاندین است.

پیشنهاد کاربران

بپرس