عیسی در قران و انجیل

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

عیسی در قرآن و انجیل. «از خاندان عمران است و خاندان عمران را خداوند مانند آدم و نوح و خاندان ابراهیم بر جهانیان برتری داده بود.
از والدین مؤمن و دارای حسن شهرت بود.
خداوند مریم را پذیرفت و او را پرورش داد.
سرپرستی مریم با زکریای نبی بود.
مریم زنی عابده و خدمه معبد بود.
خداوند در محراب به مریم روزی می داد و هر زمان زکریا به نزد او می آمد غذایی در آنجا می دید، از او پرسید: «ای مریم از کجا آورده ای؟!» گفت: «این از سوی خداست، خداوند به هر کس بخواهد، بی حساب روزی می دهد.»
مقام مریم، مقام پاکیزگی و برگزیدگی است که برای پیامبران نیز این مقام می باشد.
خداوند مریم را با تمام زنان برتری داد چنان که در آیه ت شریفه آمده:ای مریم خدا تو را برگزیده و پاک ساخته، و بر تمام زنان جهان برتری داده است.
مریم مورد خطاب خداوند بود و بزرگترین خطاب، بشارت به مسیح می باشد.
مریم پاکدامن و عفیف بود.
مریم کلمات پروردگار و کتابهایش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود.
مریم صدیقه بود.
«در قرآن به مناسبتهای گوناگون از عیسی بن مریم به کلمه خدا تعبیر شده است:«ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم…»خداوند بشارت می دهد تو را به کلمه ای از خویش، اسم او مسیح عیسی پسر مریم است.
«ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمه من الله»خداوند بشارت می دهد تو را به یحیی که تصدیق کننده عیسی است.
«انما المسیح عیسی بن مریم رسول الله و کلمته»همانا مسیح عیسی پسر مریم پیامبر خدا و کلمه اوست
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما