سرساب هاکردن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/sar saab haakordan/ توجه دادن کسی به چیزی

معنی یا پیشنهاد شما