دگرسن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/dageressen/ برگشتن

معنی یا پیشنهاد شما