دگاردانیین

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/degaardaaniyen/ گرداندن – چرخاندن - ترجمه کردن ۳باز کردن

معنی یا پیشنهاد شما