دپیتن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/dapitan/ پچیدن - درگیر شدن – به باد کتک گرفتن ۳دگرگون شدن هوا ۴کینه جویی کردن

معنی یا پیشنهاد شما