دپتن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/dapetan/ پیچیدن

معنی یا پیشنهاد شما