درشو

شبکه مترجمین ایران

لغت نامه دهخدا

درشو. [ دَ ] ( اِخ ) دهی است از دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان واقع در56 هزارگزی شمال باختر راور و 4 هزارگزی شمال راه فرعی راور به کرمان ، با 125 تن سکنه. آب آن از قنات وراه آن فرعی است. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8 ).

فرهنگ فارسی

دهی است از دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان واقع در ۵۶ هزار گزی شمال باختر راور و ۴ هزار گزی شمال راه فرعی راور به کرمان

گویش مازنی

/darshoo/ زواید – ضایعات & بگریز – فرار کن

معنی یا پیشنهاد شما