دائره البروج

لغت نامه دهخدا

( دائرةالبروج ) دائرةالبروج. [ ءِ رَ تُل ْ ب ُ ] ( ع اِ مرکب ) مدار کره زمین در حرکت سالانه بدور آفتاب. مدار سنوی زمین. مدار شمسی زمین. رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون ذیل دائرةالبروج شود.

فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱- مدار آفتاب در حرکت سالیانه بدور زمین ( بعقیده قدما ) . ۲- مدار کره زمین درحرکت سالیانه بدور آفتاب مدار شمسی زمین
مدار کر. زمین در حرکت سالانه بدور آفتاب .

فرهنگ معین

( دائرة البروج ) (ئِ رَ تُ لْ بُ ) [ ع . ] (اِمر. ) مدار حرکت ظاهری خورشید و آن عبارت از دوازده بُرجی است که خورشید - از دید یک ناظرِ زمینی - هر ماه در یکی از آن ها قرار می گیرد.

پیشنهاد کاربران

بپرس