دئیشتن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/daeishten/ گزیدن حشرات - از چاه آب کشیدن

معنی یا پیشنهاد شما