جاجاک

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/jaa jaak/ کنار گذاشتن چیزی – بایگانی کردن - جا گذاشتن ۳چیزی را به رخ کشیدن ۴قایم کردن

معنی یا پیشنهاد شما